Home

Home

Artikel 1: Algemeen

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alles wat op de website van Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers) wordt aangeboden of getoond.
Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers) is niet verantwoordelijk voor fouten op de website van Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers), door toedoen van zichzelf of door toedoen van derden.
Alle gouden artikelen zijn waar wettelijk verplicht, voorzien van een keurteken.
Alle zilveren artikelen zijn waar wettelijk verplicht, voorzien van een keurteken.

De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld, omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto’s door meerdere fotografen zijn gemaakt. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

Speciale aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang ze op de site staan vermeld en de eventuele hierbij vermelde einddatum niet is verstreken.

Op basis van ons grote aanbod kan het voorkomen dat er een verkeerde prijs is vermeld bij een artikel. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen.

Artikel 2: Prijzen en Betalingen

Al onze prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, mits anders aangegeven of afgesproken en bevestigd.
Betalingen dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

De artikelen worden verstuurd op de door u aangegeven wijze (zoals omschreven in punt 7) of kunnen door u worden afgehaald, als het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven.


Artikel 3: Reclames en Aansprakelijkheid

De koper heeft de verplichting om bij ontvangst van de artikelen te controleren of deze artikelen overeenkomen met het bestelde.

De koper heeft het recht om de gekochte artikelen binnen 14 dagen ongeschonden retour te zenden, dit zonder opgaaf van reden.
U ontvangt dan het door u betaalde bedrag minus de berekende portokosten binnen 14 dagen op uw rekening retour. Indien de door u aan ons retour gezonden artikelen beschadigt of defect bij ons aankomen, zullen wij de kosten voor reparatie of vervanging in rekening brengen bij de koper.

Artikel 4: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers) kan worden toegerekend, krachtens de voor de wet geldende opvattingen.

Artikel 5: Garantie

Op alle door Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers) geleverde artikelen rust de normale indien nog van toepassing, door de fabrikant of importeur van het geleverde artikel, verstrekte garantie volgens de daarin vermelde bepalingen.

De beoordeling van garantie laten wij altijd over aan de fabrikant of importeur van het artikel.
Indien de fabrikant of importeur van mening is dat het artikel niet onder garantie valt, zijn de kosten voor het repareren van het artikel voor rekening van de koper.

Onoordeelkundige gebruik van het geleverde artikel kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de indien meegeleverde gebruiksaanwijzing van de fabrikant of importeur kan de garantie doen vervallen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Mercurius VOF (handelend onder Mercurius Juweliers) blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte artikelen zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag van de bestelde artikelen niet heeft voldaan.

De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en de door hem bestelde artikelen niet aan anderen af te staan of in onderpand te geven tot de gehele koopsom en eventuele kosten zijn voldaan.

Artikel 7: Verzendingen/Verzendkosten

Verzendingen geschieden altijd op risico van de koper.
Verzendkosten tot € 50,= zijn € 5,=, boven de € 50,= zijn de verzendkosten € 0,=.
Pakjes worden aangetekend verzonden met PostNL.